ZASADY KONKURSU
KUP
KUP dowolną kawę marek
Jacobs, Prima,Tassimo lub
Maxwell House za min. 10 zł
i zachowaj paragon*
NAPISZ
NAPISZ jaką radość
sprawisz sobie za wygrane
pieniądze
WYŚLIJ
WYŚLIJ zgłoszenie na stronie
www.radosckwitniezjacobs.pl
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne tutaj.
Konkurs trwa w sklepach Intermarche w terminie od 21.03.24 do 03.04.24.
* Zakup produktów o wartości min. 10 zł brutto musi być udokumentowany jednym paragonem lub fakturą VAT.
W akcji biorą udział kawy marek: Jacobs, Prima, Tassimo i Maxwell House.
** Odpowiedzi powinny liczyć nie więcej niż 300 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi).
WEŹ UDZIAŁ
Termin przyjmowania zgłoszeń trwa od 21.03.24 r. do 03.04.24 r.

Termin składania zgłoszeń już minął.

NAGRODY
Do wygrania:
* Nagrody I rzędu – 2 x karta przedpłacona o wartości 5000 zł.
** Nagrody II rzędu - 100 x bon INTERMACHE o wartości 100 zł.
REGULAMIN
Regulamin Konkursu „RADOŚĆ KWITNIE Z JACOBS”

§ 1. Definicje.

 1. Organizator - organizator konkursu pod nazwą „Radość kwitnie z Jacobs”, którym jest Nova Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Promienistej 85, 60 – 141 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS0000154371, NIP 7792197245, REGON 634458082, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 50.000,00 złotych.
 2. Konkurs – akcja promocyjna pod nazwą „Radość kwitnie z Jacobs” przygotowana i realizowana przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Produkty – wszystkie kawy marki Jacobs, Prima, Tassimo lub Maxwell House.
 4. Uczestnik konkursu/ Uczestnicy konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, biorąca udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Zadanie konkursowe – napisz, jaką radość sprawisz sobie za wygrane pieniądze.
 6. Okres trwania konkursu – okres trwający od 21.03.2024 do 03.04.2024 roku obejmujący dokonanie zakupu Produktów, wykonanie Zadania konkursowego i zgłoszenie udziału w Konkursie.
 7. Dowód zakupu - paragon fiskalny albo faktura VAT (wystawiona na osobę fizyczną kupująca Produkty jako Konsument), na których z nazwy wymienione są Produkty zakupione w dowolnym sklepie sieci Intermarche na terenie Polski.
 8. Strona internetowa – www.radosckwitniezjacobs.pl
 9. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady Konkursu.
§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Polski.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 3. Do Konkursu nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć żadne z wymienionych osób: pracownicy Jacobs Douwe Egberts Sp. z o.o., pracownicy Organizatora, jak również osoby, które świadczą pracę lub usługi na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego. W Konkursie nie mogą uczestniczyć także członkowie rodziny ww. osób. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie może uczestniczyć osoba, która kiedykolwiek wcześniej naruszyła prawo/ zasady konkursów prowadzonych przez Organizatora i o negatywnej weryfikacji paragonu została poinformowana smsowo.
 5. Organizator może zażądać od Uczestnika przesłania oryginału Dowodu zakupu Produktu na jego własny koszt do biura Organizatora.
 6. Poszczególni uczestnicy mogą brać udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowo musi zostać przesłany inny numer dowodu zakupu (z datą na paragonie nie późniejszą niż dzień wysyłki zgłoszenia) i inna odpowiedź na zadanie konkursowe.
§ 3. Cel Konkursu.

Konkurs ma na celu promocję produktów Jacobs Douwe Egberts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000518352, NIP 5272717861, REGON 147353687, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 304.300,00 złotych, w tym w szczególności zwiększenie sprzedaży Produktów w sieci sklepów detalicznych Intermarche.

§ 4. Udział w konkursie.

 1. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie następuje w sposób wskazany w regulaminie.
 2. Organizator nie uwzględnia zgłoszeń innych niż za pośrednictwem strony internetowej Konkursu.
 3. W konkursie mogą brać udział Uczestnicy Konkursu, którzy w charakterze konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w okresie trwania konkursu dokonają zakupu produktów za minimum 10 (słownie: dziesięć) złotych brutto w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej sieci Intermarche zlokalizowanym na terenie Polski.
 4. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik musi w okresie trwania Konkursu kupić produkty wymienione § 1 pkt. 3 za minimum 10 (słownie: dziesięć) złotych brutto (na jednym dowodzie zakupu – dalej Paragon) w dowolnym sklepie sieci Intermarche, wykonać zadanie konkursowe, a następnie zarejestrować zgłoszenie na www.radosckwitniezjacobs.pl
§ 5. Sposób zgłoszenia udziału Uczestnika w Konkursie.

 1. Udział w Konkursie należy zgłosić przy pomocy formularza zgłoszeniowego w drodze rejestracji na stronie Konkursu www.radosckwitniezjacobs.pl W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić następujące obowiązkowe informacje i oświadczania oraz wykonać zadanie konkursowe:
  1. imię i pełne nazwisko Uczestnika konkursu,
  2. kontaktowy nr telefonu komórkowego Uczestnika,
  3. adres e-mail Uczestnika,
  4. numer dowodu zakupu,
  5. oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu - co Uczestnik potwierdza zaznaczeniem odpowiedniego okienka,
  6. wykonać zadanie konkursowe – Napisać, jaką radość sprawisz sobie za wygrane pieniądze
  7. załączyć zdjęcie Paragonu.
 1. Treść zadania konkursowego nie może przekraczać 300 (słownie: trzysta) znaków (w tym znaki specjalne i spacje).
 2. Organizator potwierdzi skuteczne i prawidłowe zgłoszenie w Konkursie poprzez zwrotną wiadomość e-mail zawierającą podziękowanie Organizatora za udział w Konkursie.
 3. Wiadomość, o której mowa w pkt. 3 powyżej stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi.
 4. Zgłoszenie przez stronę internetową następuje w momencie rejestracji zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w systemie informatycznym Organizatora.
§ 6. Wykluczenie z Konkursu.

Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń które:

 1. nie spełniają wymagań stawianych Regulaminem Konkursu,
 2. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, naruszające prawo i prawa/dobra osobiste osób trzecich,
 3. nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji,
 4. zawierające treści erotyczne lub pornograficzne,
 5. zawierają treści dyskryminujące osoby trzecie,
 6. zawierają skan Paragonu (a nie zdjęcie),
 7. naruszyły prawo/ zasady konkursów prowadzonych przez Organizatora.
§ 7. Oświadczenia Uczestników Konkursu.

Uczestnik Konkursu oświadcza, iż wysłana przez niego treść została przygotowana wyłącznie przez niego, jest uprawniony do nieograniczonego dysponowania swoim utworem bez osób trzecich, jest on wyłącznym jej twórcą i jej wykorzystanie przez Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. i/lub Organizatora nie narusza praw autorskich osób trzecich.

§ 8. Nagrody.

 1. Organizator przewidział w Konkursie następujące Nagrody:
  1. Nagrody I Stopnia: 2 x karta przedpłacona Pluxee wartości 5000 zł każda (słownie pięć tysięcy złotych) każda,
  2. Nagrody II Stopnia: 100 x bon Intermarche o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.
 2. Do Nagrody I Stopnia zostanie doliczona kwota pieniężna 556 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w Konkursie. Kwota ta nie podlega wypłacie zwycięzcy i zostanie opłacona przez Organizatora Konkursu.
§ 9. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu.

 1. W siedzibie Organizatora, 10.04.2024 roku obradować będzie 3-osobowa Komisja Konkursowa, która wybierze dwóch zwycięzców Nagrody I Stopnia oraz 100 zwycięzców Nagród II stopnia.
 2. Zwycięzcy w Konkursie zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości SMS, wysłanej na numer telefonu komórkowego podany w Zgłoszeniu, w ciągu do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych - licząc od dnia następnego po ww. terminie posiedzenia Komisji konkursowej.
 3. Zwycięzcy, wyłonieni w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości SMS informującej o wygranej, zobowiązani są do wysłania na adres e-mail info@novagroup.com.pl:
  1. numeru telefonu, który wpisany został przy zgłoszeniu,
  2. adresu do wysyłki nagrody.
§ 10. Przekazanie Nagród konkursowych.

 1. W terminie najpóźniej do 06.05.2024 roku nagrody zostaną wysłane do wybranych zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Uczestnika.
 2. Nagrody nieodebrane przepadają na rzecz Organizatora.
§ 11. Reklamacje.

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników, w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych po zakończeniu konkursu, na adres e-mail info@novagroup.com.pl lub listem poleconym na adres siedziby Organizatora – w obu przypadkach z dopiskiem „Reklamacja Konkurs Radość kwitnie z Jacobs”.
 2. Data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora decyduje o zachowaniu terminu złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać:
  1. imię i nazwisko Uczestnika;
  2. dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję konkursową na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie najpóźniej 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o jej rozpatrzeniu drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Uczestnika najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
§ 12. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane:
  1. w celu przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu oraz obsługi i rozpatrzenia reklamacji związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
  2. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przeprowadzeniu i rozliczeniu Konkursu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez uczestnika. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Dane osobowe będą zbierane przez Organizatora, a także mogą być przekazane przez organizatora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora Konkursu wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników Konkursu, podmiotom uczestniczącym w wydawaniu nagród, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo. Dane osobowe nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwycięzców także przez okres wyznaczony odpowiednimi przepisami prawa podatkowego, jeśli ma to zastosowanie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez organizatora lub administratora.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W związku z faktem, że dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany – uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania tych danych innemu administratorowi danych.
 4. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez administratora w celu uczestnictwa w Konkursie.
 6. W przypadku pytań, żądań lub skarg odnoszących się do przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z organizatorem Konkursu e-mail: info@novagroup.com.pl lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych administratora:

Peter Suhren
First Privacy GmbH,
Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Germany
Commercial Register Bremen HRB 29225 HB

www.first-privacy.com
privacy@jdecoffee.com
office@first-privacy.com

§ 13. Postanowienia końcowe.

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, składając pisemną rezygnację na adres korespondencyjny siedziby Organizatora lub wysyłając rezygnację na adres e- mail: info@novagroup.com.pl 
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych  www.radosckwitniezjacobs.pl i www.intermarche.pl
 3. Ewentualne dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące Konkursu można otrzymać przesyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej e-mail: info@novagroup.com.pl
 4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu i jego zaakceptowania. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie z tym zastrzeżeniem, że ma prawo zweryfikować podane dane.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
 8. Wszelkie zmiany danych Uczestnika związane z uczestnictwem w Konkursie wymagają natychmiastowego poinformowania Organizatora pod rygorem utraty prawa uczestnictwa w Konkursie.
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
KONTAKT

Pole obowiązkowe *